Pravidla soutěže Stop Blue Light

 1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Uriage Stop Blue Light“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

1.4 Organizátor soutěže provozuje pro pořadatele facebookové stránky „BeautyBuzz“ www.facebook.com/BeautyBuzz.cz  (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

 

 1. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 9.11.2018 8:00 hod. do 23.11.2018 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“). Během doby konání soutěže se uskuteční 2 samostatná soutěžní kola, přičemž:

 1. i) první kolo soutěže probíhá ode dne 11.2018 8:00 hod. do 15.11.2018 24:00 hod.;
 2. ii) druhé kolo soutěže probíhá ode dne 11.2018 8:00 hod. do 23.11.2018 24:00 hod.; a

(dále jen „soutěžní kolo“).

 

 1. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (tj. označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

 

 1. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 V rámci každého příslušného soutěžního kola organizátor zveřejní na facebookové stránce několik příspěvků obsahujících části soutěžního hesla (dále jen „soutěžní heslo“).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěžního kola sleduje příspěvky zveřejněné organizátorem na facebookové stránce a sbírá části soutěžního hesla ukryté v nově zveřejněných příspěvcích. Před koncem příslušného soutěžního kola vytvoří spojením všech částí celé soutěžní heslo a zašle jej organizátorovi tak, že pošle zprávu facebookové stránce, přičemž zpráva musí mít tento formát: Heslo je: „soutěžní heslo“. (kdy mezi uvozovky, které je ve zprávě nutno ponechat, je třeba uvést celé soutěžní heslo zjištěné soutěžícím). Každé heslo bude mít vždy 4 části.

4.3 Soutěžící je oprávněn se příslušného soutěžního kola zúčastnit jenom jednou, tj. zaslat facebookové stránce zprávu se soutěžním heslem ve formátu stanoveném pořadatelem pouze jedenkrát.

4.4 Pořadatel a organizátor mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel a/nebo organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.5 Poté, co organizátor v příslušném soutěžním kole obdrží od soutěžícího správné soutěžní heslo ve výše uvedeném formátu do zprávy facebookové stránky, organizátor obratem soutěžícímu odešle informaci, zda soutěžící vyhrál, či nikoli. Pokud soutěžící zašle špatné soutěžní heslo anebo pokud soutěžící nedodrží požadovaný formát zprávy, organizátor není povinen o této skutečnosti soutěžícího informovat.

4.6 Výhercem se stává soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže, tedy během trvání příslušného soutěžního kola zašle organizátorovi správné soutěžní heslo ve správném formátu a který bude vylosován chatbotem (dále jen „výherce“), přičemž:

 1. i) v prvním soutěžním kole bude vylosováno 150 výherců a
 2. ii) v druhém soutěžním kole bude vylosováno 150 výherců.

 

4.7 Každý výherce obdrží výhru, kterou je kupon (slevový kód) na bezplatný odběr na jeden kosmetický přípravek značky Uriage AGE PROTECT Multifunkční krém, 40ml, který lze uplatnit na e-shopu www.drmax.cz (dále také jen „výhra“). Každý výherce může získat maximálně 2 výhry v celé soutěži, tj. vždy maximálně 1 výhru v příslušném soutěžním kole. Výhra musí být výhercem uplatněna nejpozději do dne 30. 11. 2018.

4.8 V případě, že se soutěžního kola zúčastní méně než 30 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž v plném rozsahu zruší.

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

 

 1. Předání výher výhercům

5.1 Výherci bude spolu s informací, že vyhrál, zaslána také výhra.

5.2 Výhru, tj. slevový kód, lze uplatnit na e-shopu www.drmax.cz tak, že výherce vloží vybraný kosmetický přípravek značky Uriage  do košíku, poté v košíku označí možnost „Mám slevový kupón“ a kód odešle. Objednání a doručení vybraného produktu se dále řídí obchodními podmínkami e-shopu.

5.3 Slevový kód (výhra) je účinný pouze do 30. 11. 2018, přičemž k pozdějšímu uplatnění výhry se nepřihlíží .

 

 1. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (v elektronické podobě), přičemž význam automatizovaného rozhodování spočívá v zajištění náhodného výběru výherce k čemuž je použita technologie automatizovaného nástroje pro náhodný výběr a komunikaci na sociální síti Facebook. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský unii. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné zařadit zájemce do soutěže, vyhodnotit jeho odpověď, respektive předat výhru a bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.

 

 1. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel a organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či facebookové stránky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na facebookové stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

V Praze dne 6.11. 2018

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.