Pravidla soutěže Chyť si mě

  1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Chyť si mě“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „Pořadatel“).

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „Organizátor”).

1.4 Organizátor soutěže je provozovatelem facebookové stránky „BeautyBuzz“ www.facebook.com/BeautyBuzz-641116345994290 (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv Facebooku.

  1. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 16. 10. 2017 8:00 hod. do 26. 11. 2017 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Během doby konání soutěže se uskuteční tři (3) samostatná soutěžní kola, přičemž jednotlivá soutěžní kola trvají:

  • soutěžní kolo – od 16. 10. do 26. 10. 2017 (24:00 hod.);
  • soutěžní kolo – od 30. 10. do 12. 11. 2017 (24:00 hod.); a
  • soutěžní kolo – od 13. 11. do 26. 11. 2017 (24:00 hod.);

(dále jen „soutěžní kolo“).

Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být organizátorem anebo pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 V rámci příslušného soutěžního kola Organizátor zveřejní na facebookové stránce několik příspěvků obsahujících části soutěžního hesla (dále jen „soutěžní heslo“).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěžního kola sleduje příspěvky zveřejněné Organizátorem na facebookové stránce a sbírá části soutěžního hesla ukryté v nově zveřejněných příspěvcích. Před koncem příslušného soutěžního kola vytvoří spojením všech částí celé soutěžní heslo a zašle jej Organizátorovi tak, že pošle zprávu facebookové stránce, přičemž zpráva musí mít tento formát: Heslo je: „soutěžní heslo“. (kdy mezi uvozovky, které je ve zprávě nutno ponechat, je třeba uvést celé soutěžní heslo zjištěné soutěžícím).

4.3 Soutěžící je oprávněn se příslušného soutěžního kola zúčastnit jenom jednou, tj. zaslat facebookové stránce zprávu se soutěžním heslem pouze jedenkrát.

4.4 Organizátor a Pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.5 Poté, co Organizátor v příslušném soutěžním kole obdrží od soutěžícího správné soutěžní heslo ve výše uvedeném formátu do zprávy facebookové stránky, Organizátor obratem soutěžícímu odešle informaci, zda soutěžící vyhrál, či nikoli. Pokud soutěžící zašle špatné soutěžní heslo anebo pokud soutěžící nedodrží požadovaný formát zprávy, Organizátor není povinen o tom soutěžícího informovat.

4.6 Výhru získá soutěžící, který splní všechny podmínky soutěže, během trvání příslušného soutěžního kola zašle Organizátorovi správné soutěžní heslo ve správném formátu a který bude vylosován chatbotem (dále jen „výherce“), přičemž:

  • v 1. soutěžním kole bude vylosováno 100 výherců;
  • v 2. soutěžním kole bude vylosováno 150 výherců; a
  • v 3. soutěžním kole bude vylosováno 250 výherců.

4.7 Každý výherce obdrží výhru, kterou je slevový kód na jeden kosmetický přípravek značky Nuance dle vlastního výběru výherce, který lze uplatnit na e-shopu www.drmax.cz (dále také jen „výhra“).

4.8 Každý výherce může získat maximálně tři (3) výhry v celé soutěži, tj. vždy maximálně jednu výhru v příslušném soutěžním kole.

4.9 V případě, že se soutěžního kola zúčastní méně než (30) soutěžících, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

4.10 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a jehož odpověď bude zvolena jako další nejoriginálnější v pořadí, nebo zda výhru použije k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

Předání výher výhercům

5.1 Výherci bude spolu s informací, že vyhrál, zaslána také výhra.

5.2 Výhru, tj. slevový kód, lze uplatnit na e-shopu www.drmax.cz tak, že soutěžící vloží vybraný kosmetický přípravek značky Nuance do košíku, poté v košíku označí možnost „Mám slevový kupón“ a kód odešle. Objednání a doručení vybraného produktu se dále řídí obchodními podmínkami e-shopu.

5.3 Slevový kód je platný třicet (30) dnů po skončení doby konání soutěže.

Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči Pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

6.5 Zasláním soutěžního hesla dává soutěžící souhlas pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány po dobu tří (3) let od skončení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry, případně může být jméno a příjmení výherce těmito způsoby zveřejněno i samostatně. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Zasláním soutěžního hesla dává soutěžící souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých osobních údajů, a to konkrétně jména, příjmení a v případě výhry též případně i údajů o této výhře a její hodnotě, a dále obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od výherce po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Organizátor, pro účely pořádání této soutěže, pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele, a to na dobu tří (3) let od ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže. Soutěžící rovněž souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně kontaktní e-mailové adresy, pokud ji soutěžící sdělí) pro účely nabízení obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s jejich zpracováním třetími osobami pověřenými Pořadatelem pro účely uvedené výše, a to na dobu tří (3) let od ukončení této soutěže.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv písemným oznámením doručeným Pořadateli odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že výherce neposkytne Pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry, bere na vědomí, že mu nemůže být výhra zaslána.

6.8 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

6.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

V Praze dne 16.10. 2017

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.