Soutěž "Křížovka"

Rozlouskněte křížovku a napište nám do komentáře tajenku, včetně jednotlivých odpovědí na otázky. Vyhrát můžete Termální vodu Uriage! 

Úplná pravidla soutěže Křížovka 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „ Křížovka “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Smluvní strany 

Pořadatel soutěže:

1.1 ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

1.2 Pořadatel soutěže je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „BeautyBuzz“ dostupné z adresy (URL): www.facebook.com/BeautyBuzz.cz (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí.

Organizátor soutěže:

1.3 Wunderman, s.r.o., se sídlem: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 250 54 309, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45691 (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“).

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 22. 7. 2019 0:00:00 hod. do 25. 7. 2019 24:00:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být organizátorem anebo pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Organizátor zveřejní na facebookové stránce příspěvek se soutěžní křížovkou a soutěžní otázkou (dále jen „soutěžní křížovka“).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže svou odpověď skládající se z 6 slov a tajenky zveřejní na facebookové stránce formou komentáře k příslušnému příspěvku organizátora se soutěžní křížovkou. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář. Odpověď musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly. Soutěžící je oprávněn označit ve své odpovědi formou komentáře jednou další fyzickou osobu, která také splňuje podmínky stanovené v čl. III těchto Úplných pravidel soutěže (dále jen „spolusoutěžící“). Tímto krokem, v případě výhry soutěžícího, získává nárok na výhru také jím označená osoba.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se svou odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžící, který zveřejní více než jeden takový komentář, může být ze soutěže vyloučen.

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a pořadatel mají výlučné právo určit objektivně správné zodpovězení soutěžní otázky. Po určení správné odpovědi není soutěžící oprávněn rozporovat její správnost.

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže budou vyhodnoceny odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže. Výherci budou vylosování ze soutěžících, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku, a kteří splnili všechny podmínky soutěže. Po skončení doby konání soutěže budou vylosováni tři (3) soutěžící, kteří získají výhru (dále jen „výherce“ a „výherci“). Spolu s takto vylosovanými výherci mají nárok na výhru také jimi označení spolusoutěžící, byli-li označeni.

4.6 Výběr výherců proběhne nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po uplynutí doby konání soutěže, a to za účasti tří (3) zástupců organizátora a o výsledku bude vyhotoven protokol. Organizátor vyhotoví seznam výherců, který zveřejní prostřednictvím facebookové stránky, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu výherců budou zejména uvedena jména a příjmení, případně nickname, výherců dle osobního facebookového profilu, pod kterým soutěžili.

4.7 Výhry v soutěži jsou následující:

- 3 x Uriage EAU Thermale termální voda 50 ml (dále jen “výhra”),

každý výherce získá právě jeden kus výhry. Právě jeden kus výhry získává také spolusoutěžící, byl-li výhercem ve výherním komentáři označen.

4.8 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak. V případě zániku nároku výherce na výhru zaniká také nárok jeho spolusoutěžícího na případnou výhru.

4.9 V případě, že se soutěže zúčastní méně účastníků, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí Pořadatele jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce organizátora a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry výherci a také spolusoutěžícímu, byl-li označen, (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci a spolusoutěžícímu, byl-li označen, nárok na výhru.

5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem doporučeně zaslána na adresu, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Organizátor zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.3 Pokud si výherce nebo spolusoutěžící, byl-li označen, zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí organizátorovi, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě, kdy výherce nemá nárok na výhru dle článku IV těchto Úplných pravidel soutěže.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (v elektronické podobě), přičemž význam automatizovaného rozhodování spočívá v zajištění náhodného výběru výherce k čemuž je použita technologie automatizovaného nástroje pro náhodný výběr a komunikaci na sociální síti Facebook. Rozhodnutí založené na automatizovaném zpracování nemá pro subjekt právní účinky ani se ho obdobným způsobem významně nedotýká. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský unii. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru.

6.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Florentinum, budova D Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, na infolince +420 516 770 100  (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese Kristina.Marinovova@wunderman.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či ji ve výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči Pořadateli soutěže, a stejně tak bez nároků případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Zveřejněním své soutěžní odpovědi dává soutěžící souhlas pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány po dobu tří (3) let od skončení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry, případně může být jméno a příjmení výherce těmito způsoby zveřejněno i samostatně. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

7.6 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od jakýhkoliv případných závazků vůči účastníkům.

7.7 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

7.8 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

7.10 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

V Praze dne 10. 7. 2019

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.  

 

Komentovat článek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*
*

Vraťte vlasům sílu a lesk. 5 jednoduchých kroků, jak na to

Trápí vás po létě suché a lámavé vlasy? Jestliže se svých kadeří nechcete vzdát ani o centimetr, vsaďte na kvalitní přípravky - i vlasy potřebují dostatečnou hydrataci a péči. Vyzkoušejte těchto 5 jednoduchých kroků, díky kterým dosáhnete kýžených výsledků.

Více...

Jsou lepší pleťové krémy nebo pleťové oleje? Známe odpověď

Přemýšlíte o pořízení nového pleťové přípravku, ale nevíte, jaký je rozdíl mezi krémem a olejem? Na tuto velmi častou otázku jsme se zaměřili a v dnešním článku vám přinášíme odpověď. Dozvíte se nejenom, jaký je mezi těmito přípravky rozdíl, ale také, pro který typ pleti se hodí.

Více...