Pravidla soutěže Škola opalování

Zasoutěžte si s námi o kosmetiku, se kterou získáte krásnou bronzovou barvu na léto.

  1. Pravidla soutěže „Škola opalování“

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže s názvem „Den matek“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

 1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

1.4 Pořadatel soutěže je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „BeautyBuzz“ dostupné z adresy (URL): www.facebook.com/BeautyBuzz-641116345994290 (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí.

  1. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 20. 6. 2019 8:00 hod. do dne 3. 7. 2019 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Během doby konání soutěže se uskuteční celkem dvě (2) samostatná soutěžní kola, přičemž jednotlivé soutěžní kolo trvá vždy od zveřejnění soutěžní otázky dle odst. 4.1 těchto pravidel do 24:00 hod. sedmého dne příslušného soutěžního kola (dále jen jednotlivě „soutěžní kolo“ a společně jako „soutěžní kola“). Každé soutěžní kolo je  zahájeno okamžikem zveřejnění soutěžní výzvy, přičemž tento den je zároveň prvním dnem konání příslušného soutěžního kola a končí ve 24:00 hod sedmého dne příslušného soutěžního kola.

Termíny konání jednotlivých soutěžních kol:

  1. kolo – ode dne 20. 6. 2019 od okamžiku zveřejnění soutěžní otázky do dne 26. 6. 2019 do 24:00 hod
  2. kolo – ode dne 27.6. 2019 od okamžiku zveřejnění soutěžní otázky do dne 3. 7. 2019 do 24:00 hod

 

  1. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

 3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být organizátorem anebo pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

  1. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Organizátor zveřejní na facebookové stránce příspěvek s ohlášením začátku daného soutěžního kola spolu s odkazem na chatbot/messenger , který soutěžícímu položí  celkem 5 otázek(dále jen „soutěžní výzva“). Otázky budou chatboxem soutěžícímu pokládány prostřednictvím messengeru a chatbox bude tyto otázky vybírat náhodně z databáze celkem 29 otázek. Soutěžící má vyhrazeno na každou odpověď celkem 90 sekund od okamžiku položení otázky chatboxem.

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže proklikne v soutěžní výzvě uvedený link na chatbox a odpoví správně na všechny chatboxem položené otázky , přičemž odpovědi na všechny otázky jsou dohledatelné ve speciálně označených článcích na blogu BeautyBuzzu, na které bude Chatbot zároveň odkazovat.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit maximálně 1 x za každý den trvání příslušného soutěžního kola Chatbox je nastaven tak, že konkrétnímu soutěžícímu začne otázky pokládat pouze 1 x za každý den trvání příslušného soutěžního kola. Vyhrát však soutěžící může ale pouze 1x během v každém soutěžním  kole

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a pořadatel mají výlučné právo určit objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku, přičemž správná odpověď bude pouze jedna. Po určení správné odpovědi není soutěžící oprávněn rozporovat její správnost.

4.5 Po skončení každého jednotlivého kola soutěže proběhne slosování soutěžících, kteří správně odpověděli na všechny otázky položené chatboxem, a kteří splnili všechny podmínky pro zapojení do soutěže stanovené těmito pravidly soutěže. .  Po skončení každého příslušného kola soutěže bude vylosováno 10   soutěžících z, kteří získají výhru (dále jen „výherce“).

 4.6 Vylosování výherců proběhne nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po skončení příslušného kola soutěže, a to za účasti tří (3) zástupců organizátora a o výsledku bude vyhotoven protokol. Organizátor vyhotoví seznam výherců, který zveřejní prostřednictvím facebookové stránky, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu výherců budou zejména uvedena jména a příjmení, případně nickname, výherců dle osobního facebookového profilu, pod kterým soutěžili.

4.7 Výhry jsou pro každé soutěžní kolo následující:10 x balíček obsahující:

v 1. soutěžním kole 1 x: EQUILIBRIA SUN ADULT SPF 30 200 ML MLÉKO, 1 x: EQUILIBRIA SUN AFTER SUN 200 ML MLÉKO

v 2. soutěžním kole 1x Uriage Bariésun Opalovací sprej SPF 30 200 ml, 1x Uriage Bariésun Regenerační balzám po opalovaní 150 ml

  1. Předání výher výhercům

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce organizátora a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru.

 5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem doporučeně zaslána na adresu, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Organizátor zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

 5.3 Pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí organizátorovi, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

  1. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (v elektronické podobě), přičemž význam automatizovaného rozhodování spočívá v zajištění náhodného výběru výherce k čemuž je použita technologie automatizovaného nástroje pro náhodný výběr a komunikaci na sociální síti Facebook. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský unii. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru.

6.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.

 7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči Pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

 7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Zveřejněním své soutěžní odpovědi dává soutěžící souhlas pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány po dobu tří (3) let od skončení soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry, případně může být jméno a příjmení výherce těmito způsoby zveřejněno i samostatně. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

7.8 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla. V Praze dne 1.4. 2019 ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.  

7.10. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

!ZAPOJTE SE ZDE !

Komentovat článek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*
*

Co na spálenou pokožku od sluníčka? 4 triky, které vám pomohou

Přehnali jste to se sluníčkem, a i když jste se pravidelně natírali opalovacím přípravkem, tak jste se spálili? Nezoufejte, v následujícím článku vám poradíme, jak na spálenou pokožku ve čtyřech krocích, které vám od nepříjemných pocitů uleví snadno a rychle.

Více...

5 nejčastějších chyb při opalování. Tohle raději nedělejte

Myslíte, že se stačí při opalování natřít opalovacím krémem pouze jednou denně? Kdepak! Opalování i aplikace opalovacích přípravků mají svá pravidla, která byste měli dodržovat. Jedině tak vaši pokožku dokážete dostatečně ochránit. Jakých dalších nejčastějších chyb se při opalování můžete dopustit?

Více...