Pravidla soutěže "Březnový výherní měsíc"

S přicházejícím jarním počasím jsme pro vás nachystali soutěž o zajímavé ceny.
Soutěžte s námi o dermokosmetické přípravky z lékáren Dr.Max.  

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Březnový výherní měsíc “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

1.4 Organizátor soutěže zajišťuje pro pořadatele provoz facebookové stránky pořadatele: „BeautyBuzz“ www.facebook.com/BeautyBuzz.cz  (dále jen „facebooková stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

 

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 12.3.2019 8:00 hod. do 27.3.2019 24:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“). Během doby konání soutěže se uskuteční 3 samostatná soutěžní kola, přičemž:

  1. i) první kolo soutěže probíhá ode dne 12.3. 2019 8:00 hod. do 14.3.2019 24:00 hod.;
  2. ii) druhé kolo soutěže probíhá ode dne 18.3. 2019 8:00 hod. do 20.3. 2019 24:00 hod.;
  3. l) třetí kolo soutěže probíhá ode dne 25.3. 2019 8:00 hod do 27.3. 2019 24:00 hod,; , a

(dále jen „soutěžní kolo“).

 

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (tj. označila facebookovou stránku jako „To se mi líbí“), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě Facebook a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Okamžikem zahájení příslušného soutěžního kola bude  na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se soutěžní otázkou (dále jen „soutěžní otázka“).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání příslušného soutěžního kola svou odpověď zveřejní na facebookové stránce formou komentáře k příslušnému příspěvku se soutěžní otázkou. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář.

4.3 Soutěžící je oprávněn se příslušného soutěžního kola zúčastnit pouze jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se svou odpovědí na zadanou soutěžní otázku. Soutěžící, který zveřejní více než jeden komentář s odpovědní na zadanou soutěžní otázku, může být ze soutěže vyloučen.

4.4 Organizátor a Pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.5 Po uplynutí doby každého příslušného kola konání soutěže Organizátor a Pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže. Výhru získají v každém soutěžním kole tři (3) soutěžící, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude vylosována porotou složenou ze zástupců Organizátora a Pořadatele, která bude složena aspoň ze tří (3) osob,  a kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže (dále jen „výherce“).

4.6 Porota soutěž vyhodnotí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uplynutí daného kola soutěže a bude vyhotoven seznam výherců, který bude zveřejněn prostřednictvím facebookové stránky, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu výherců budou zejména uvedena jména a příjmení výherců dle osobního facebookového profilu, pod kterým soutěžili.

 

 

4.7 Výherce příslušného soutěžního kola obdrží výhry, kterými jsou v každém soutěžním kole:

v 1. soutěžním kole 3x  jedno (1) balení DS Hair Jemný zklidňující šampon (novinka Uriage) a ReviHair 60 kapslí.

ve 2. soutěžním kole 3x jedno (1) balení Nuance Glamour Body cream 200 ml

ve 3. soutěžním kole 3x jedno (1) balení Nuance micelární voda pro normální pleť 200 ml a Nuance micelární voda pro suchou pleť 200 ml

 

4.8 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

4.9. V případě, že se soutěžního kola zúčastní méně než pět (5) soutěžících, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jakým způsobem rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

 

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherci bude spolu s informací, že vyhrál, zaslána také výhra.

5.2 Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce pořadatele a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru.

5.3 Výhra v soutěži bude výherci doporučeně zaslána na adresu, kterou výherce pro tyto účely sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od skončení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se pořadatel s výhercem jinak. Výhry budou zasílány pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.4 Pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí zpět odesílateli, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka soutěže, a to v rozsahu jeho kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (v elektronické podobě), přičemž význam automatizovaného rozhodování spočívá v zajištění náhodného výběru výherce k čemuž je použita technologie automatizovaného nástroje pro náhodný výběr a komunikaci na sociální síti Facebook. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský unii. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné zařadit zájemce do soutěže, vyhodnotit jeho odpověď, respektive předat výhru a bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.6 Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník soutěže domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Osobní údaje ostatních soutěžících pořadatel nezpracovává.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel a organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či facebookové stránky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na facebookové stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

V Praze dne 18.2. 2019

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Komentovat článek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*
*

Léto bez pih a bez fleků

Pihy jsou přece krásné! Ovšemže jsou! Na třicetikilové modelce s metrovými zrzavými vlasy, která by mohla hrát irskou verzi Daenerys ze Hry o trůny. Většina normálních smrtelnic své pihy nijak zvlášť nemiluje a nejradši by svou výraznou pigmentaci, která sluncem několikanásobně zesílí, aspoň trochu zjemnila. A co teprve regulérní pigmentové skvrny, ať už je způsobují genetika, těhotenství, slunce, nebo stárnutí.

Více...

Seriál Nuance: Anti-ageing na první vrásky

Je tu druhý díl seriálu o kosmetických řadách francouzské značky Nuance, tentokrát věnovaný červené řadě Magical Anti-ageing Complex. Správný věk na anti-age péči je sice u každého individuální, nicméně viditelné ochabování struktur pleti bývá prvním spolehlivým signálem.

Více...